Személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tájékoztatás

Adatvédelemi tájékoztatás

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy oldalainkon megadott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait megadja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Az adatainak megadása, adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A részünkre megadott adatait a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörű Részvénytársaság és a tulajdonába tartozó társaságok tárolják és kezelik. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik. ön adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül azonnali törlését az adatkezelőnél.

Az adatkezelő elérhetőségei:

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörű Részvénytársaság

9024 Győr, Orgona u. 10.

Cégjegyzékszám: 08-10-001825

adószám: 11693062-2-08

E-mail: info@gyorszol.hu

Jogi nyilatkozat

A GYŐR-SZOL zRt. a jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője. A weboldal tartalma (cikkek, adatbázisok, kapcsolódó képgalériák, a cikkek illusztrációi) teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. A GYŐR-SZOL zRt. nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett tartalmakért. A felelősség a tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben ezzel kapcsolatban látogatói jelzés érkezik, a tulajdonos ellenőrzést követően jogosult a kifogásolt tartalmak eltávolítására. A weboldalon közzétett tartalmak részben vagy teljes terjedelemben történő másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

Copyright: GYŐR-SZOL Zrt. Minden jog fenntartva

Felhasználási feltételek és Adatvédelmi irányelvek

A gyorszol.hu internetes honlap és aloldalai (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a GYŐR-SZOL Zrt. (székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10.,

adószáma: 11693062-2-08; továbbiakban "üzemeltető")

A Honlap látogatásával és használatával ön Felhasználónak minősül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

I. Felhasználási Feltételek

A szolgáltatást a GYŐR-SZOL Zrt. nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

- a Honlap látogatása ingyenes

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az ön személyes adatait tartalmazó adat file-okat helyezünk el az ön számítógépén (cookie). Ennek megtörténtéről ön az üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adat file-ok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adat file-ok az üzemeltetőhöz kerülnek.

A Honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető kizárólag a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket - kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a napló file egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó által megadott formában mindaddig fennáll, amíg a felhasználó nem kéri személyes adatainak törlését.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás kérése levélben, vagy e-mail formájában történhet, melyet a Szolgáltató abban az esetben tekint hitelesnek, ha a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

II. Tartalom és szerzői jogok

A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az üzemeltető szellemi alkotását képezi. A Honlapon az üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

Amennyiben ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak az üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is.

Az üzemeltető a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

 III. Szavatosság kizárása

Az üzemeltető és annak társvállalatai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért,  működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

Az üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

ön beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

IV. Moderálási alapelveink

A Honlap a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is.

A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes.

Tekintettel arra, hogy a Honlapon szereplő felhasználói közlések nem a Szolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód.

- Korlátlan felelősséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk.

- Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok tudomásunkra jutnak.

- A fórumokat, hozzászólásokat moderáljuk, ám elkerülheti figyelmünket egy-egy törvénysértés.

Ezért ha ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük jelezze ezt az info@gyorszol.hu e-mail címen.

V. Kártalanítás, kártérítés

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését üzemeltető kizárja.

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az üzemeltető törli vagy módosítja.

A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az üzemeltető minden felelősséget kizár. üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások, ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

ön beleegyezik abba, hogy az üzemeltetőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön Honlap-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az üzemeltető írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Copyright: GYŐR-SZOL Zrt. Minden jog fenntartva